ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਦੁਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ : WHO

Loading the player...

ਹਮਦਰਦ ਬੁਲੇਟਿਨ