ਅਪਾਹਜ, ਪਰ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ... | ਦੇਖੋ | Hamdard Tv

Loading the player...

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ