ਜੁਗਾੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ|

Loading the player...

ਵਿਸ਼ੇਸ਼