ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ | Canada Immigrants - Hamdard Tv |

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ