ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਪੁੱਜੇ 235 ਪਰਵਾਸੀ | UK Immigrants - Hamdard Tv |

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ