ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । Hamdard TV |

Loading the player...

ਵਿਸ਼ੇਸ਼