70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਧਾਕੜ ਬਾਈ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ || Hamdard TV ||

Loading the player...

ਵਿਸ਼ੇਸ਼