ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ "Sponsor" ਕਰਨ ਤੇ "ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ - Hamdard Immigration Matters

Loading the player...

ਵਿਸ਼ੇਸ਼