ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 1.86 ਲੱਖ ਗ਼ੈਕਰਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ | US Immigartion - Hamdard Tv

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ